Nguyễn Xuân Dũng
CEO / Founder

Chuyên gia Công nghệ & Chuyên viên Ngân hàng. Tốt nghiệp 2 chuyên ngành đại học: Công nghệ thông tin & Quản trị kinh doanh.

Nguyễn Hải Hà
Marketing Director

YuYu
Public Relations

Trần Quỳnh Trâm
Customer Support