Video

Những bước đi khi Gia Hân tròn 12 tháng tuổi

Gia Hân 12 tháng tuổi và đã tự đi được, ngã và tự đứng dậy được, em không hề khóc khi bị ngã nhiều...